การเทียบโอนผลการเรียน

เป็นการนำหลักฐานแสดงผลการเรียนที่ได้เรียนมาจากหลักสูตรต่างๆ ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน  แต่ไม่จบหลักสูตรมาเทียบโอนเป็นผลการเรียนตามหลักสูตรในระดับที่สมัครเรียนกับ กศน. ได้แก่
 1. หลักฐานแสดงผลการเรียนในระบบโรงเรียนที่ไม่จบหลักสูตร(ลาออก) ดังนี้
  • ระดับประถมศึกษา
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่า
 2. หลักฐานแสดงผลการเรียนนอกระบบโรงเรียนที่ไม่จบหลักสูตร  ดังนี้
  • ระดับประถมศึกษา
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 3. หลักสูตรการศึกษาต่างประเทศจากสถานศึกษาของรัฐ หรือสถานศึกษาเอกชนที่ได้รับรองมาตรฐานวิทยฐานะ
หมายเหตุ  การขอเทียบโอนให้นักศึกษาเสนอขอเทียบโอนภาคเรียนแรกเอสิทธิประโยชน์ของนักศึกษาเอง กรณีที่ไม่มีสำเนายื่นหลักฐานขอเทียบโอนได้ตามกำหนดให้เสนอสถานศึกษาพิจารณาเป็นรายๆไป
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวัฒนา 446/4-5 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 20/1 ถ.สุขุมวิท71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร 02-3918120 mail : watthana@bkk1.nfe.go.th