ศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์การเรียนชุมชนวัดธาตุทอง2

ภาคเรียนที่ 2/2553


งานประจำวันที่ 7 พ.ย. 2553

ปฏิทินการจัดการเรียนรู้
แบบบันทึกการทำงาน/บันทึกกิจกรรมประจำวัน/แผนการเรียนรู้
คำอธิบายรายวิชา
แผนการเรียนรู้แบบตนเอง/พบกลุ่ม/ทางไกล
แผนการเรียนรู้แบบตนเอง/พบกลุ่ม/ทางไกล วิชาเลือก น.ศ.เทียบโอน

หนังสือเรียน

วิชาบังคับ
พค31001คณิตศาสตร์
อช31002ทักษะการขยายอาชีพ
ทช31002สุขศึกษา พลศึกษา
สค31001สังคมศึกษา

วิชาเลือก
ทร02010แผนพัฒนาความคิด,mind map
อช32001การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ,2
พว02017เทคโนโลยีชีวภาพ 
วิชาเลือกน.ศ.เทียบโอน(ตรวจสอบวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)
ทช02001บัญชีชาวบ้าน
ทร02006โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ทร02029คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พต32005ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
พท32007
บันทึกไว้ได้ประโยชน์
แบบฝึกหัด
วิชาบังคับ
พค31001คณิตศาสตร์ 
อช31002ทักษะการขยายอาชีพ 
ทช31002สุขศึกษา พลศึกษา 
สค31001สังคมศึกษา 

วิชาเลือก
ทร02010แผนพัฒนาความคิด 
อช32001การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 
พว02017เทคโนโลยีชีวภาพ 
วิชาเลือกน.ศ.เทียบโอน
ทช02001บัญชีชาวบ้าน
ทร02006โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ทร02029คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พต32005ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
พท32007บันทึกไว้ได้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมินผลระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553


งานประจำวันที่ 14 พ.ย. 2553


วิชาคณิตศาสตร์ บทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
- ศึกษาค้นคว้าเพื่มเต็ม
- จดบันทึกประจำวัน


งานประจำวันที่ 21 พ.ย. 2553

ให้ศึกษาเอกสารที่ให้โหลดแล้วทำรายงาน และแบบฝึกหัดตามที่กำหนดให้งานประจำวันที่ 28 พ.ย. 2553

-กกกก
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวัฒนา 446/4-5 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 20/1 ถ.สุขุมวิท71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร 02-3918120 mail : watthana@bkk1.nfe.go.th