ศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์การเรียนชุมชนลีลานุช2

งานหลักสูตรใหม่ 2551 ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2/2554

รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2554

วิชาเลือก

    1. วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้  รหัสวิชา ทร 02006  จำนวน 3 หน่วยกิต
    2. วิชาอาเซียนศึกษา  รหัสวิชา สค 02015 จำนวน 3 หน่วยกิต
    3. วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ  รหัสวิชา พต 22005  จำนวน  2 หน่วยกิต

งานที่ต้องทำส่งในแต่ละวิชาดังนี้
    1. รายงาน
    2. ใบงาน
    3. โครงงาน
    4. แบบทดสอบย่อย
    5. บันทึกการเรียนรู้
    6. สอบปลายภาคเรียน

รายงานที่ต้องทำส่งภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
1. วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้  ทำรายงานเรื่องหลักการ แนวคิด ความหมายของโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
2. วิชาอาเซียนศึกษา  ทำรายงานเรื่องความเป็นมาของอาเซียน วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งและประเทศสมาชิกอาเซียน ความหมาย ความสำคัญของประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน
3. วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ  ทำรายงานเรื่อง โครงสร้างทางภาษา(structure) และหน้าที่ทางภาษา(Function)

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวัฒนา 446/4-5 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 20/1 ถ.สุขุมวิท71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร 02-3918120 mail : watthana@bkk1.nfe.go.th