------------------------------------------------
เอกลักษณ์สถานศึกษา

ทีมดี บริการเด่น

อัตลักษณ์สถานศึกษา
อัธยาศัยดี มีน้ำใจ แต่งกายสุภาพ

                  
------------------------------------------

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2558
วันที่ 10 พฤษภาคม 2558
หมายเหตุ(สถานที่ปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 1/2558 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์)
--------------------------------------------
ประกาศ

กศน.เขตวัฒนา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูศูนย์การเรียนชุมชน

ที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ – นามสกุล

1

0001

นายธีรยุทธ   สุพรรณโมก

2

0002

นางสาวลักคณา   สุระแสง

3

0003

นายก้องกิดากร   สอนมีศิริสกุล

4

0004

นางสาวจุฬาลักษณ์   สงสี

5

0005

นายการุณ   อุปโภค

6

0006

นางสาวสายทิพย์   ธนานพมนต์

7

0007

นายสุวิทย์   อ่อนเนตร

8

0008

นายณัฐพร   นิยม

9

0009

นางสาวมนฑกร   ปิยะมาตย์

10

0010

นางสาวฉวี   แต้มทอง

11

0011

นายชุมแพ   หอมเนียม

12

0012

นางสาวธิดารัตน์   บุญอาจ

13

0013

นางสาวจันทร์จิรา   สนิทชน

14

0014

นางสาวภัคจิรา   เพ่งพิศ

สนามสอบ กศน.แขวงพระโขนงเหนือ
(วัดธาตุทอง พระอารามหลวง)
เวลา08.30 น.เป็นต้นไป
สอบถามโทร
02-3918120
แผนที่สนามสอบ
--------------------------------------------
ประกาศ

กศน.เขตวัฒนา
รับสมัครนักศึกษา  ประจำภาคเรียนที่2/2558
เดือน ตุลาคม 2558
สมัครได้ที่ กศน.เขตวัฒนา
446/4-5 ซอยปรีดีพนมยงค์ 20/1 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
โทร 02-3918120
หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครการลงทะเบียน
2.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป (สวมเสื้อสีขาว/ไม่สวมหมวก/แว่นตาดำ/ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และไม่ใช่รูปโพลาลอยด์)
3.
หลักฐานการศึกษา(ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 3 ฉบับ (ยกเว้นระดับประถมศึกษา) เช่น
     -ใบสุทธิ
     -ใบแสดงผลการเรียน
     -ใบประกาศนียบัตร
4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
5.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
6.
สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1ฉบับ เช่น
     -สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
     -สำเนาใบทะเบียนสมรส
     -สำเนาใบหย่า
7.หาก บิดา-มารดา ใช้นามสกุลไม่ตรงกันระหว่างวุฒิการศึกษากับบัตรประชาชนให้นำสำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดามายื่นด้วย
หมายเหตุ ต้องมีอายุุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือจบการศึกษาภาคบังคับ

กศน.เขตวัฒนาเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

Date: 25 - 09 - 2014

 วันที่ 24-25 กันยายน 2557 นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ ผอ.กศน.เขตวัฒนาและคณะ ต้อนรับ นายพล ศรีกัลยา ผอ.กศน.เขตสวนหลวง กทม. นางสาวประภาภรณ์ ธิติมาพงศ์ ผอ.กศน.อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นางบุบผาศิริ ไชยมงคล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้น้อมนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
  

กศน.เขตวัฒนาดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557

Date: 22 - 09 - 2014

 กศน.เขตวัฒนาดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนวิจิตรวิทยา แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา โดยมีนักศึกษาเข้ารับการสอบปลายภาคตามวิชาที่ลงทะเบียนเรียน กำหนดประกาศผลสอบพร้อมสอบซ่อมวันที่ 5 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนชุมชน
  

ประสานงานสนามสอบโรงเรียนวิจิตรวิทยา

Date: 17 - 09 - 2014

 วันนี้(17 กันยายน 2557) นายบุญเลิศ  ตองติดรัมย์ ผอ.กศน.เขตวัฒนานำคณะครู เข้าพบ จสอ.สมเกียรติ  ดาสา ผอ.โรงเรียนวิจิตรวิทยา ซอยเอกมัย30 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. เพื่อขอความอนุเคราะห์ สถานที่ในการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2557 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง
  

นำนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา(แบบเดิม)สัมมนาวิชาการ"การดำเนินชีวิตตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

Date: 12 - 09 - 2014

 วันที่ 13 กันยายน 2557 นายบุญเลิศ  ตองติดรัมย์ ผอ.กศน.เขตวัฒนา มอบหมายให้ นายสราวุธ  จันทร์สนาม ครูศูนย์การเรียนชุมชน นางสาวนิภาพร  อาจนาเสียว ครูศูนย์การเรียนชุมชน นำนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาที่ผ่านการประเมิน จำนวน 1 คน เข้าสัมมนาวิชาการ "การดำเนินชีวิตตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ชุมชนแสนตอ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
 
 

นิเทศนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Date: 07 - 05 - 2014

 นายบุญเลิศ  ตองติดรัมย์ ผอ.กศน.เขตวัฒนา ต้อนรับ ดร.สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มานิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำ กศน.เขตวัฒนา  และรับฟังสรุปการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2557 - 8 พฤษภาคม 2557 โดยมีนางสาวสมศิริ  ตาดพริ้ง ครูชำนาญการพิเศษ และนางศรีสมร  ครุยานนท์ ครูชำนาญการ อาจารย์ที่ปรึกษา กศน.เขตวัฒนาเข้ารับฟังการสรุปงานของนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้
  

การสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์และประเมินผลก่อนจบหลักสูตร หลักสูตรอาเซียนศึกษา ฯ

Date: 01 - 05 - 2014

นายประเสริฐ  บุญเรือง เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์และประเมินผลก่อนจบหลัสูตรอาเซียนศึกษา ตามโครงการจัดการศึกษาทางไกล เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ด้านอาเซียนศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร หลังจากที่ได้เรียนรู้รูปแบบการศึกษาทางไกลเรื่องหลักสูตรอาเซียน มาก่อนหน้านี้แล้วนั้น  นายบุญเลิศ ตองติดรมย์ ผอ.กศน.เขตวัฒนา มอบหมายให้นายวิริยะ  ทานา ครู กศน.ตำบล นางวิมลอินทร์จันทร์ ครู กศน.ตำบล นางสาวรำเพย  สัตยาคุณ ครูศูนย์การเรียนชุมชน เข้ารับร่วมการสัมมนาและทำกิจกรรมพร้อมเข้ารับการประเมินก่อนจบหลักสูตรอาเซียนศึกษา นายวีลกุล  อรัลยนาค ผอ.สำนักงาน กศน. กทม. ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัติ ให้กับผู้ผ่านการประเมิน โดยบุคลากร กศน.เขตวัฒนาได้ผ่านการสำเร็จการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตร 60 ชั่วโมง ตามโครงการจัดการศึกษาทางไกล เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน. ด้านอาเซียนศึกษา
  


 

บทความ

เรื่องน่ารู้ของ “ช่องคลอด”
ผู้หญิง 8 บุคลิกที่มีแนวโน้มจะขึ้นคาน
5 วิธีการจัดการกับชายเจ้าชู้
6 ภัยใต้เสื้อผ้าที่สาวๆอาจเผลอมองข้าม
ดูฉลากโภชนาการให้เป็น
ดูแลเหงือกและฟันด้วยการกิน

no Topic update r
00307 New website online theking 3
00014 นร. กศน. วัดธาตุทอง รายงานตัวหน่อยครับ maliwan 44
00138 กศน ปทุมคงคา เปิดรับสมัครวันไหนบ้างหรอครับ ? admin 6
00105 ศิษย์เก่ากศน.เขตวัฒนา นิติรอดแก้ว 1
00308 ความน่าเชื่อถือ สตางค์ 0
00305 ทดสอบความเซียน kpimcha 1
มีต่อ ...

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวัฒนา 446/4-5 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 20/1 ถ.สุขุมวิท71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร 02-3918120 mail : watthana@bkk1.nfe.go.th