------------------------------------------------
เอกลักษณ์สถานศึกษา

ทีมดี บริการเด่น

อัตลักษณ์สถานศึกษา
อัธยาศัยดี มีน้ำใจ แต่งกายสุภาพ

                  
------------------------------------------

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2558
วันที่ 3 พฤษภาคม 2558
หมายเหตุ(สถานที่ปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 1/2558 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์)
--------------------------------------------
ประกาศ

กศน.เขตวัฒนา
เปิดรับสมัครนักศึกษา  ประจำภาคเรียนที่1/2558
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สมัครได้ที่ กศน.เขตวัฒนา
446/4-5 ซอยปรีดีพนมยงค์ 20/1 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
โทร 02-3918120
หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครการลงทะเบียน
2.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป (สวมเสื้อสีขาว/ไม่สวมหมวก/แว่นตาดำ/ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และไม่ใช่รูปโพลาลอยด์)
3.
หลักฐานการศึกษา(ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 3 ฉบับ (ยกเว้นระดับประถมศึกษา) เช่น
     -ใบสุทธิ
     -ใบแสดงผลการเรียน
     -ใบประกาศนียบัตร
4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
5.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
6.
สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1ฉบับ เช่น
     -สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
     -สำเนาใบทะเบียนสมรส
     -สำเนาใบหย่า
7.หาก บิดา-มารดา ใช้นามสกุลไม่ตรงกันระหว่างวุฒิการศึกษากับบัตรประชาชนให้นำสำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดามายื่นด้วย
หมายเหตุ ต้องมีอายุุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือจบการศึกษาภาคบังคับ

กศน.เขตวัฒนาเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

Date: 25 - 09 - 2014

 วันที่ 24-25 กันยายน 2557 นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ ผอ.กศน.เขตวัฒนาและคณะ ต้อนรับ นายพล ศรีกัลยา ผอ.กศน.เขตสวนหลวง กทม. นางสาวประภาภรณ์ ธิติมาพงศ์ ผอ.กศน.อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นางบุบผาศิริ ไชยมงคล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้น้อมนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
  

กศน.เขตวัฒนาดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557

Date: 22 - 09 - 2014

 กศน.เขตวัฒนาดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนวิจิตรวิทยา แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา โดยมีนักศึกษาเข้ารับการสอบปลายภาคตามวิชาที่ลงทะเบียนเรียน กำหนดประกาศผลสอบพร้อมสอบซ่อมวันที่ 5 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนชุมชน
  

ประสานงานสนามสอบโรงเรียนวิจิตรวิทยา

Date: 17 - 09 - 2014

 วันนี้(17 กันยายน 2557) นายบุญเลิศ  ตองติดรัมย์ ผอ.กศน.เขตวัฒนานำคณะครู เข้าพบ จสอ.สมเกียรติ  ดาสา ผอ.โรงเรียนวิจิตรวิทยา ซอยเอกมัย30 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. เพื่อขอความอนุเคราะห์ สถานที่ในการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2557 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง
  

นำนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา(แบบเดิม)สัมมนาวิชาการ"การดำเนินชีวิตตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

Date: 12 - 09 - 2014

 วันที่ 13 กันยายน 2557 นายบุญเลิศ  ตองติดรัมย์ ผอ.กศน.เขตวัฒนา มอบหมายให้ นายสราวุธ  จันทร์สนาม ครูศูนย์การเรียนชุมชน นางสาวนิภาพร  อาจนาเสียว ครูศูนย์การเรียนชุมชน นำนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาที่ผ่านการประเมิน จำนวน 1 คน เข้าสัมมนาวิชาการ "การดำเนินชีวิตตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ชุมชนแสนตอ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
 
 

นิเทศนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Date: 07 - 05 - 2014

 นายบุญเลิศ  ตองติดรัมย์ ผอ.กศน.เขตวัฒนา ต้อนรับ ดร.สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มานิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำ กศน.เขตวัฒนา  และรับฟังสรุปการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2557 - 8 พฤษภาคม 2557 โดยมีนางสาวสมศิริ  ตาดพริ้ง ครูชำนาญการพิเศษ และนางศรีสมร  ครุยานนท์ ครูชำนาญการ อาจารย์ที่ปรึกษา กศน.เขตวัฒนาเข้ารับฟังการสรุปงานของนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้
  

การสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์และประเมินผลก่อนจบหลักสูตร หลักสูตรอาเซียนศึกษา ฯ

Date: 01 - 05 - 2014

นายประเสริฐ  บุญเรือง เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์และประเมินผลก่อนจบหลัสูตรอาเซียนศึกษา ตามโครงการจัดการศึกษาทางไกล เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ด้านอาเซียนศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร หลังจากที่ได้เรียนรู้รูปแบบการศึกษาทางไกลเรื่องหลักสูตรอาเซียน มาก่อนหน้านี้แล้วนั้น  นายบุญเลิศ ตองติดรมย์ ผอ.กศน.เขตวัฒนา มอบหมายให้นายวิริยะ  ทานา ครู กศน.ตำบล นางวิมลอินทร์จันทร์ ครู กศน.ตำบล นางสาวรำเพย  สัตยาคุณ ครูศูนย์การเรียนชุมชน เข้ารับร่วมการสัมมนาและทำกิจกรรมพร้อมเข้ารับการประเมินก่อนจบหลักสูตรอาเซียนศึกษา นายวีลกุล  อรัลยนาค ผอ.สำนักงาน กศน. กทม. ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัติ ให้กับผู้ผ่านการประเมิน โดยบุคลากร กศน.เขตวัฒนาได้ผ่านการสำเร็จการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตร 60 ชั่วโมง ตามโครงการจัดการศึกษาทางไกล เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน. ด้านอาเซียนศึกษา
  


 

บทความ

เรื่องน่ารู้ของ “ช่องคลอด”
ผู้หญิง 8 บุคลิกที่มีแนวโน้มจะขึ้นคาน
5 วิธีการจัดการกับชายเจ้าชู้
6 ภัยใต้เสื้อผ้าที่สาวๆอาจเผลอมองข้าม
ดูฉลากโภชนาการให้เป็น
ดูแลเหงือกและฟันด้วยการกิน

no Topic update r
00307 New website online theking 3
00014 นร. กศน. วัดธาตุทอง รายงานตัวหน่อยครับ maliwan 44
00138 กศน ปทุมคงคา เปิดรับสมัครวันไหนบ้างหรอครับ ? admin 6
00105 ศิษย์เก่ากศน.เขตวัฒนา นิติรอดแก้ว 1
00308 ความน่าเชื่อถือ สตางค์ 0
00305 ทดสอบความเซียน kpimcha 1
มีต่อ ...

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวัฒนา 446/4-5 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 20/1 ถ.สุขุมวิท71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร 02-3918120 mail : watthana@bkk1.nfe.go.th