------------------------------------------------

                  
------------------------------------------
ประกาศ

กศน.เขตวัฒนา
ดำเนินการสอบปลายภาค
ประจำภาคเรียนที่1/2557

ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2557
สนามสอบโรงเรียนวิจิตรวิทยา
และ
สนามสอบโรงเรียนฮุลอุลูมิดดีนียะ (สุเหร่าบ้านดอน)
(เฉพาะนักศึกษา ศรช.สุเหร่าบ้านดอน)

ตารางสอบสนามสอบโรงเรียนวิจิตรวิทยา
ประถม      ม.ต้น      ม.ปลาย
ตารางสอบโรงเรียนฮุลอุลูมิดดีนียะ (สุเหร่าบ้านดอน)
(เฉพาะนักศึกษา ศรช.สุเหร่าบ้านดอน)

ม.ต้น      ม.ปลาย

(แผนที่โรงเรียนวิจิตรวิทยา)
(แผนที่โรงเรียนฮุลอุลูมิดดีนียะ (สุเหร่าบ้านดอน))


--------------------------------------------
ประกาศ

กศน.เขตวัฒนา
เปิดรับสมัครนักศึกษา  ประจำภาคเรียนที่2/2557
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สมัครได้ที่ กศน.เขตวัฒนา
446/4-5 ซอยปรีดีพนมยงค์ 20/1 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
โทร 02-3918120
หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครการลงทะเบียน
2.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป (สวมเสื้อสีขาว/ไม่สวมหมวก/แว่นตาดำ/ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และไม่ใช่รูปโพลาลอยด์)
3.
หลักฐานการศึกษา(ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 3 ฉบับ (ยกเว้นระดับประถมศึกษา) เช่น
     -ใบสุทธิ
     -ใบแสดงผลการเรียน
     -ใบประกาศนียบัตร
4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
5.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
6.
สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1ฉบับ เช่น
     -สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
     -สำเนาใบทะเบียนสมรส
     -สำเนาใบหย่า
7.หาก บิดา-มารดา ใช้นามสกุลไม่ตรงกันระหว่างวุฒิการศึกษากับบัตรประชาชนให้นำสำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดามายื่นด้วย
หมายเหตุ ต้องมีอายุุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือจบการศึกษาภาคบังคับ

ประสานงานสนามสอบโรงเรียนวิจิตรวิทยา

Date: 17 - 09 - 2014

 วันนี้(17 กันยายน 2557) นายบุญเลิศ  ตองติดรัมย์ ผอ.กศน.เขตวัฒนานำคณะครู เข้าพบ จสอ.สมเกียรติ  ดาสา ผอ.โรงเรียนวิจิตรวิทยา ซอยเอกมัย30 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. เพื่อขอความอนุเคราะห์ สถานที่ในการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2557 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง
  

นำนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา(แบบเดิม)สัมมนาวิชาการ"การดำเนินชีวิตตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

Date: 12 - 09 - 2014

 วันที่ 13 กันยายน 2557 นายบุญเลิศ  ตองติดรัมย์ ผอ.กศน.เขตวัฒนา มอบหมายให้ นายสราวุธ  จันทร์สนาม ครูศูนย์การเรียนชุมชน นางสาวนิภาพร  อาจนาเสียว ครูศูนย์การเรียนชุมชน นำนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาที่ผ่านการประเมิน จำนวน 1 คน เข้าสัมมนาวิชาการ "การดำเนินชีวิตตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ชุมชนแสนตอ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
 
 

นิเทศนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Date: 07 - 05 - 2014

 นายบุญเลิศ  ตองติดรัมย์ ผอ.กศน.เขตวัฒนา ต้อนรับ ดร.สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มานิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำ กศน.เขตวัฒนา  และรับฟังสรุปการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2557 - 8 พฤษภาคม 2557 โดยมีนางสาวสมศิริ  ตาดพริ้ง ครูชำนาญการพิเศษ และนางศรีสมร  ครุยานนท์ ครูชำนาญการ อาจารย์ที่ปรึกษา กศน.เขตวัฒนาเข้ารับฟังการสรุปงานของนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้
  

การสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์และประเมินผลก่อนจบหลักสูตร หลักสูตรอาเซียนศึกษา ฯ

Date: 01 - 05 - 2014

นายประเสริฐ  บุญเรือง เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์และประเมินผลก่อนจบหลัสูตรอาเซียนศึกษา ตามโครงการจัดการศึกษาทางไกล เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ด้านอาเซียนศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร หลังจากที่ได้เรียนรู้รูปแบบการศึกษาทางไกลเรื่องหลักสูตรอาเซียน มาก่อนหน้านี้แล้วนั้น  นายบุญเลิศ ตองติดรมย์ ผอ.กศน.เขตวัฒนา มอบหมายให้นายวิริยะ  ทานา ครู กศน.ตำบล นางวิมลอินทร์จันทร์ ครู กศน.ตำบล นางสาวรำเพย  สัตยาคุณ ครูศูนย์การเรียนชุมชน เข้ารับร่วมการสัมมนาและทำกิจกรรมพร้อมเข้ารับการประเมินก่อนจบหลักสูตรอาเซียนศึกษา นายวีลกุล  อรัลยนาค ผอ.สำนักงาน กศน. กทม. ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัติ ให้กับผู้ผ่านการประเมิน โดยบุคลากร กศน.เขตวัฒนาได้ผ่านการสำเร็จการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตร 60 ชั่วโมง ตามโครงการจัดการศึกษาทางไกล เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน. ด้านอาเซียนศึกษา
  

ประเมินครู ศรช

Date: 24 - 04 - 2014

 นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ ผอ.กศน.เขตวัฒนา นางสาวสมศิริ  ตาดพริ้ง ครูชำนาญการพิเศษ และนางศรีสมร  ครุยานนท์ ครูชำนาญการ เป็นกรรมการในการประเมินประสิทธิภาพครูศูนย์การเรียนชุมชน กศน.เขตวัฒนา ในวันที่ 23 เมษายน 2557 ณ กศน.แขวงพระโขนงเหนือ กศน.เขตวัฒนา มีครู ศรช.เข้ารับการประเมินทั้งหมด 6 คน แต่ละคนได้จัดทำแฟ้มสะสมงาน และนำเสนอ Powerpoint ต่อกรรมการ
  

รับสมัคร นศ.1/57

Date: 24 - 04 - 2014

 นายบุญเลิศ  ตองติดรัมย์ ผอ.กศน.เขตวัฒนา มอบหมายให้บุคลากร กศน.เขตวัฒนา แนะแนว และรับสมัคร นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2557 ณ กศน.เขตวัฒนา

  


 

บทความ

เรื่องน่ารู้ของ “ช่องคลอด”
ผู้หญิง 8 บุคลิกที่มีแนวโน้มจะขึ้นคาน
5 วิธีการจัดการกับชายเจ้าชู้
6 ภัยใต้เสื้อผ้าที่สาวๆอาจเผลอมองข้าม
ดูฉลากโภชนาการให้เป็น
ดูแลเหงือกและฟันด้วยการกิน

no Topic update r
00105 ศิษย์เก่ากศน.เขตวัฒนา นิติรอดแก้ว 1
00014 นร. กศน. วัดธาตุทอง รายงานตัวหน่อยครับ pang 42
00308 ความน่าเชื่อถือ สตางค์ 0
00307 New website online daun 0
00305 ทดสอบความเซียน kpimcha 1
00306 This is a pain reliever This area will give you the happiness it click. ployploy 0
มีต่อ ...

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวัฒนา 446/4-5 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 20/1 ถ.สุขุมวิท71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร 02-3918120 mail : watthana@bkk1.nfe.go.th